Sloven?ina
English

V dejinách takmer každej vedy sa objavili omyly, ktoré občas naviedli výskum nesprávnym smerom. Mýlky vo vedách vyplývajú zo stavu ich poznania. Postupom času pribúdajú nové poznatky a výskumy, ktoré spresnia alebo opravia doterajšie znalosti založené na nesprávnych domnienkach. Môžeme spomenúť príklad nesprávnej identity jedného dinosaura. Pri náleze prvej kostry dinosaura druhu oviraptor dospel americký paleontológ  Henry Fairfield Osborn... viac >>

13.04.2015
Kategória: Slovania a VM

Kelti, alebo Galovia - tak ich nazývali rímski historici, patria do západnej skupiny indoeurópskych kmeňov. Ich religiozita tak vykazuje mnohé podobnosti s náboženskými systémami iných indoeurópskych národov. Vďaka písomným prameňom antických autorov a početným včasnostredovekým dielam, v krajinách kde keltské etnikum prežívalo aj po rozpade ich civilizácie v mladšej dobe železnej, pomerne dobre poznáme ich duchovný svet.viac >>

10.01.2015
Kategória: Latén

V nasledujúcich riadkoch sa stručne budem venovať problematike izolovaných kostí, častí ľudských skeletov a intencionálnym zásahom na nich, ktoré sa pokladajú za doklad antropofágie v praveku, najmä v neolite, eneolite a dobe bronzovej. Nie je cieľom vyzbierať všetky nálezy zo Slovenska, pravdepodobne by to ani nebolo možné.  Skôr sa budeme venovať  problematike pôvodu izolovaných kostí na sídliskách, možnosti ich interpretácie, ale aj... viac >>

21.12.2014
Kategória: Nezaradene

Názov slávnej archeologickej lokality Trója, ktorú v 19. storočí objavil dobrodruh Henrich Schliemann, je určite veľmi dobre známa každému záujemcovi o dejiny našej civilizácie. Jej mohutné hradby chránili počas viacerých prehistorických období zrejme kráľovské mesto a jeho pozostatky sú dobre viditeľné v teréne ešte aj v súčasnosti. Podobné opevnené "mestá" v podobe pravekých a včasnostredovekých hradísk sa však... viac >>

29.10.2014
Kategória: Reportáže-Zahraničie

Výšinné hradisko na návrší Molpír v katastri obce Smolenice (okr. Trnava), ktoré leží na východnom úpätí  Malých Karpát, patrí k najvý-znamnejším náleziskám staršej doby železnej (halštatskej) v stredo-európskej oblasti. Hoci lokalita bola osídlená aj v iných obdobiach praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku, najintenzívnejšie bola obývaná  práve v uvedenom období, teda v 7. a na začiatku 6.storočia pred Kr. viac >>

25.09.2014
Kategória: Halštat

Hradisko Neštich, tak znie oficiálny názov pozoruhodnej národnej kultúrnej pamiatky situovanej na horskom výbežku nad Svätým Jurom, ležiacej v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Naproti nej, na opačnej strane údolia, nad ktorým sa vypína, leží hrad Biely Kameň. V lesnom poraste hradisko ľahko identifikujete vďaka mohutným, výborne zachovaným valom a priekopám akropoly a dvoch mladších predhradí. V súčasnej dobe na hradisku vykonáva výskum... viac >>

10.08.2014
Kategória: Slovania a VM

Súkromná spoločnosť Acantha Archeology uskutočňuje predstihový výskum na príjazdovej komunikácii pre stavbu diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Lokalita sa nachádza na južnom úpätí, pod významným systémom pravekých hradísk na Mníchu, ktoré skúmalo v 50. rokoch dvadsiateho storočia prof. Vlado Uhlár. Na ploche s dĺžkou približne 100 m sa systémom prieskumných sond skúma predpokladané sídlisko z doba halštatskej a laténskej.... viac >>

28.07.2014
Kategória: Terénny kuriér

Hrad Strečno patrí medzi najvýznamnejšie opevnené stredoveké stavby, ktoré vznikali na starej komunikačnej považskej ceste. Ročne túto dominantu navštívia tisícky návštevníkov počas rôznych tematických akcií venovaných nielen stredovekej kultúre. Na ploche pod hradom, kde ešte donedávna boli umiestnené pracovne Považského múzea v Žiline sa dnes nachádza malý skanzen slovanskej architektúry. Osada s názvom Paseka boly vybudovaná s... viac >>

09.07.2014
Kategória: Reportáže-Slovensko

Studie „Možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace,“ vyhodnocení dotazníkového šetření mezi prázdninovými návštěvníky velkomoravských lokalit, webová stránka Putujeme Velkou Moravou v češtině a slovenštině, brožura Památky Velké Moravy a skládačka Putujeme Velkou Moravou pro žáky základních škol a rodiny s dětmi (oboje v českém a slovenském jazyce), to jsou základní výsledky dvou... viac >>

30.05.2014
Kategória: Nezaradene

Územie Spiša zohrávalo vo včasnohistorickom období dôležité postavenie vo vývoji Západných Karpát. Zásluhu na tom malo najmä rudné bohatstvo Spišsko-gemerského rudohoria a tiež dôležité komunikačné spojenie, smerujúce pozdĺž povodia rieky Poprad na sever za opačný hrebeň Karpát. Napriek vysokej nadmorskej výške boli dôležitým osídľovacím faktorom príhodné pedologické a klimatické pomery v krajine, vklinenej medzi Vysoké Tatry a Slovenský raj.... viac >>

13.05.2014
Copyright © ArcheologiaSK 2023 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3