Sloven?ina
English

O našich autoroch

PhDr. Marián Soják, PhD.

Mgr.Pavol Jelínek, PhD.

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Pracuje v SAHI, o. z., ako archeológ. Zaoberá sa pohrebným rítom a náboženstvom v praveku. Podieľa sa na systematickom výskume opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach.

PhDr. Július Vavák, PhD. (*1977)

vyštudoval archeológiu a históriu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde neskôr obhájil rigoróznu a dizertačnú prácu v odbore archeológia. Od roku 2003 pracuje v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Špecializuje sa na obdobie staršej/strednej doby bronzovej a problematiku včasného stredoveku. Jeho dlhodobým vedeckým projektom je výskum hradiska vo Svätom Jure. Spolu s organizáciou SAHI sa podieľa na výskume opevneného sídliska z doby bronzovej pri Budmericiach.

Mgr. Zuzana Šimková (*1974)

Vyštudovala odbor archeológia -história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (2000). Pracuje v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ako kurátorka speleoarcheologickej zbierky. Venuje sa otázkam využívania jaskýň v minulosti, vytvára a vedie evidenciu archeologických nálezov zo slovenských jaskýň.

Mgr. Andrea Námerová, PhD. (*1983)

Vyštudovala odbor latinčina - starogréčtina na filozofickej fakulte UK v Bratislave (2008). V roku 2012 ukončila PhD. štúdium na FF Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia. Venuje sa predovšetkým archeológii Skrýtov v severnom Čiernomorí, ich kontaktom s okolitým svetom a ich obrazu v gréckej antickej literatúre.

JUDr. Mgr. Martin Kvietok (∗1979)

Rodák z Banskej Bystrice. V rokoch 1997 – 2003 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbor história – archeológia. V rokoch 2000 – 2007 vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2005 – 2006 pracuje ako archeológ na Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave. Podieľa sa na viacerých významných výskumoch (rekonštrukcia Hlavného námestia, obnova Apponyiho paláca a pod.) V rokoch 2007 – 2009 pracuje ako archeológ v spoločnosti Labrys, o.p.s. v Prahe. Tu bol vedúcim niekoľkých desiatok záchranných výskumov na území Prahy. Na začiatku roku 2011 nastúpil na pozíciu archeológa v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Okrem správy archeologickej zbierky múzea sa venuje otázkam najstarších dejín baníctva, materiálnej kultúre baníckych komunít v regióne Kremnických vrchov, Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria a otázkam ochrany kultúrneho dedičstva. Viedol niekoľko desiatok záchranných a vedeckých výskumov v Banskej Bystrici a na jej okolí. Člen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Archeologickom ústave SAV a člen baníckeho bratstva Herrengrund na Španej Doline.

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3