Sloven?ina
English

Začiatkom roku 2016 boli pre verejnosť znovu sprístupnené priestory Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V uplynulých ôsmich rokoch  (2008 – 2015) sa tu totiž realizoval projekt rekonštrukcie historickej budovy múzea ako kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. V rámci projektu bola kompletne zrekonštruovaná historická... viac >>

23.02.2016
Kategória: Reportáže-Slovensko

Keď odborník žije vo svojom probléme príliš intenzívne, začne sa na problém pozerať príliš úzko. Otázky nezainteresovaných ho prinútia pozrieť sa na skúmaný problém trochu inak a začne vnímať problematiku z ďalších uhlov. Možno práve terajšia diskusia o koncepcii blatnicko-mikulčíckého horízontu (BMH) ukáže, ako bol a možno stále je veľmi rozdielne vnímaný blatnicko-mikulčický horizont v českej, moravskej a slovenskej archeológii – najmä v... viac >>

17.12.2015
Kategória: Slovania a VM

Nedávny nález kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec nás upozornil na dôležitú skutočnosť, že aj odľahlejšie oblasti barbarika, vzdialené od centier boli na sklonku antiky výrazne ovplyvnené  neskoroantickou kultúrou. Bohatstvo nálezov z tohto obdobia je dôkazom, že aj na severnom a východnom Slovensku žila germánska nobilita prezentujúca okázalý životný štýl, ktorá obľubovala prestížne predmety a luxusný tovar rímskej proveniencie.... viac >>

06.09.2015

Snáď žiadny archeologický nález v súčasnosti nevyvoláva taký záujem odbornej aj laickej verejnosti ako objavy na mieste Bratislavského hradu. Hradné návršie nášho hlavného mesta bolo vďaka svojej dominantnej a strategickej polohe periodicky osídľované už od praveku, o čom svedčia niekoľkometrové kultúrne vrstvy, pochované často pod nánosmi stredovekých a novovekých ruín. Mimoriadny význam pamiatok, ktoré boli na rôznych miestach odkryté a... viac >>

25.05.2015
Kategória: Nezaradene

V dejinách takmer každej vedy sa objavili omyly, ktoré občas naviedli výskum nesprávnym smerom. Mýlky vo vedách vyplývajú zo stavu ich poznania. Postupom času pribúdajú nové poznatky a výskumy, ktoré spresnia alebo opravia doterajšie znalosti založené na nesprávnych domnienkach. Môžeme spomenúť príklad nesprávnej identity jedného dinosaura. Pri náleze prvej kostry dinosaura druhu oviraptor dospel americký paleontológ  Henry Fairfield Osborn... viac >>

13.04.2015
Kategória: Slovania a VM

Kelti, alebo Galovia - tak ich nazývali rímski historici, patria do západnej skupiny indoeurópskych kmeňov. Ich religiozita tak vykazuje mnohé podobnosti s náboženskými systémami iných indoeurópskych národov. Vďaka písomným prameňom antických autorov a početným včasnostredovekým dielam, v krajinách kde keltské etnikum prežívalo aj po rozpade ich civilizácie v mladšej dobe železnej, pomerne dobre poznáme ich duchovný svet.viac >>

10.01.2015
Kategória: Latén

V nasledujúcich riadkoch sa stručne budem venovať problematike izolovaných kostí, častí ľudských skeletov a intencionálnym zásahom na nich, ktoré sa pokladajú za doklad antropofágie v praveku, najmä v neolite, eneolite a dobe bronzovej. Nie je cieľom vyzbierať všetky nálezy zo Slovenska, pravdepodobne by to ani nebolo možné.  Skôr sa budeme venovať  problematike pôvodu izolovaných kostí na sídliskách, možnosti ich interpretácie, ale aj... viac >>

21.12.2014
Kategória: Nezaradene

Názov slávnej archeologickej lokality Trója, ktorú v 19. storočí objavil dobrodruh Henrich Schliemann, je určite veľmi dobre známa každému záujemcovi o dejiny našej civilizácie. Jej mohutné hradby chránili počas viacerých prehistorických období zrejme kráľovské mesto a jeho pozostatky sú dobre viditeľné v teréne ešte aj v súčasnosti. Podobné opevnené "mestá" v podobe pravekých a včasnostredovekých hradísk sa však... viac >>

29.10.2014
Kategória: Reportáže-Zahraničie

Výšinné hradisko na návrší Molpír v katastri obce Smolenice (okr. Trnava), ktoré leží na východnom úpätí  Malých Karpát, patrí k najvý-znamnejším náleziskám staršej doby železnej (halštatskej) v stredo-európskej oblasti. Hoci lokalita bola osídlená aj v iných obdobiach praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku, najintenzívnejšie bola obývaná  práve v uvedenom období, teda v 7. a na začiatku 6.storočia pred Kr. viac >>

25.09.2014
Kategória: Halštat

Hradisko Neštich, tak znie oficiálny názov pozoruhodnej národnej kultúrnej pamiatky situovanej na horskom výbežku nad Svätým Jurom, ležiacej v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Naproti nej, na opačnej strane údolia, nad ktorým sa vypína, leží hrad Biely Kameň. V lesnom poraste hradisko ľahko identifikujete vďaka mohutným, výborne zachovaným valom a priekopám akropoly a dvoch mladších predhradí. V súčasnej dobe na hradisku vykonáva výskum... viac >>

10.08.2014
Kategória: Slovania a VM

Správy od 1 do 10 z 31
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-31 Ďalšie > Posledné >>
Copyright © ArcheologiaSK 2016 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3