Sloven?ina
English

C

Cinobaňa (okr.Poltár), poloha Jančarisko

dat.: mladšia-neskorá doba bronzová, doba halštatská

Lokalita, objavená v roku 2006 na úpätí vrchu Strieborná je komplexom viacerých pravekých nálezísk. Prvé hroby objavili miestni nadšenci, v priebehu piatich sezón sa preskúmala plocha o rozsahu  šesť árov, pričom sa zdokumentovalo 260 žiarových hrobov z obdobia kyjatickej kultúry a prechodného pilinsko-kyjatického horizontu. Ukazuje sa, že nekropola vznikla už v 12. storočí p.n.l. a pochovávalo sa tu až do počiatku doby železnej v 8. storočí p.n.l. Pohrebisko je charakteristické žiarovým pohrebným rítom a kamennými hrobovými konštrukciami, najmä skrinkami. Výnimočným zistením je usporiadanie hrobov do línií, ktoré sa pretínali v pravých uhloch. To odzrkadľuje prísne organizovaný systém pochovávania, ktorý na doteraz známych pohrebiskách kyjatickej kultúry nebol zjavný. Podľa toho je možné uvažovať o istej hierarchii v pochovávaní. Detské hroby mali menšie skrinky, ako hroby dospelých jedincov. Hroby bolo zväčša skrinkové, ale tiež jamkové, s kamenným prekrytím. Zaujímavosťou je, že kalcinované kosti sa pred uložením do hrobu ešte drvili. Hrobový inventár tvorila keramika, menej bronzové predmety, z jamkových hrobov pochádzajú sklenené koráliky. Značné je percento železných výrobkov, signalizujúce vzostup významu čierneho remesla na začiatku nastupujúcej doby železnej. Môžu však náležať až do doby laténskej, ako naznačujú ďalšie takto datované pamiatky z povrchu pohrebiska. Z jamkových hrobov pochádzajú sklenené koráliky. Jedno z najsevernejších pohrebísk kyjatickej kultúry je súčasťou celého sídliskového komplexu, zahŕňajúceho hradisko nad ním, priľahlé sídlisko, pseudokrasovú jaskyňu a zrejme aj mohylovité, zatiaľ neskúmané útvary.

Literatúra:

Kujovský,R.-Mitáš,V.: Pohrebisko kyjatickej kultúry v Cinobani. AVANS 2007, 2009, 122-124.
Furmánek,V.-Mitáš,V.: Výskum pohrebiska kyjatickej kultúry v Cinobani. AVANS 2008, 2011, 93-95.
Furmánek,V.-Mitáš,V.: Pohrebisko kyjatickej kultúry v Cinobani, okr. Poltár (predbežná správa). In: Furmánek,V.-Miroššayová,E. (ed.): Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra 2010, 101-115.

Výskum na lokalite
Pohľad na lokalitu
Opevnenie hradiska Strieborná
Keramika a pôdorys hradiska
Skrinkový hrob
Skrinkový hrob
Kamenné obloženie hrobov
Železné kladivo
Elipsovitá nádobka
Výber keramiky
Copyright © ArcheologiaSK 2022 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3