Sloven?ina
English

Inštitúcie oprávnené vykonávať archeologický výskum

Archeologický ústav SAV v Nitre

Archeologický ústav SAV je profesionálna vedecká inštitúcia ktorá sa zaoberá archeologickým prieskumom a výskumom. 

Poslanie a hlavné úlohy Archeologického ústavu SAV:

1. Ústav vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach. Efektívnym a tvorivým spôsobom prispieva k riešeniu teoreticky závažných a pre prax aktuálnych vedeckých problémov. Vedecko-výskumnú činnosť rozvíja v rámci vlastného vedecko-výskumného programu, úloh grantových projektov (VEGA), medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovníkov. Pomáha uplatňovať dosiahnuté výsledky vo verejnom živote formou vedecko-popularizačnej a kúlturno-osvetovej činnosti.

2. Ústav spolupracuje s pracoviskami príbuzných odborov Akadémie, s vysokými školami a výskumnými pacoviskami doma i v zahraničí. Koordinuje a metodicky i odborne usmerňuje tematicky a záchranný terénny výskum na Slovensku.

3. Ústav je školiacim pracoviskom pre výchovu nových vedeckých pracovníkov v odbore archeológia. Zabezpečuje prípravu a výchovu vedeckých ašpirantov pre vlastné potreby a potreby iných organizácií. Zabezpečuje činnosť komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác v uvedenom odbore.

4. Na realizáciu úloh, ktoré pre pracovisko vyplývajú z tematického plánu dvojstranných a mnohostranných dohôd, uzatvára dohody s príslušnými domácimi i zahraničnými partnermi.

5. Redakčne pripravuje a vydáva: časopis Slovenská archeológia, ročenky Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, Štúdijne zvesti AU SAV, Východoslovensky pravek, monografické rady Archaeologica Slovaca Monographiae, Acta interdisciplinaria Archaeologica, Archeologické pamätníky Slovenska, edíciu zborníkov z vedeckých podujatí Communicationes a v spolupráci s Národným numizmatickým komitétom zborník Slovenská numizmatika.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je právnická osoba so sídlom v Bratislave, je rozpočtovou organizáciou štátu. Bol bol zriadený na výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Finančnými vzťahmi je zapojený na rozpočet ministerstva, vykonáva správu s celoslovenskou pôsobnosťou.  Krajský pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa pri svojej hlavnej činnosti – výkone ochrany pamiatkového fondu - riadi najmä právnymi predpismi Slovenskej republiky – zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákon č. 208/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. Z týchto predpisov vyplýva aj povinnosť starať sa o kultúrne dedičstvo. 
Pre archeológiu bol vytvorený referát Ochrany archeologických nálezov a nálezísk. Referáty archeológie pamiatkového úradu a jednotlivých krajských pamiatkových úradov spracovávajú špecifické otázky ochrany archeologických nálezov a nálezísk na Slovensku. V zmysle § 7 ods. 5 vyhlášky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva Pamiatkový úrad SR stanovisko k výsledkom všetkých pamiatkových výskumov. To znamená, že tomuto režimu podliehajú aj výskumné dokumentácie archeologických výskumov. Podľa tohto Pamiatkový úrad SR vydá stanovisko k výsledkom všetkých archeologických výskumov, ktoré boli uskutočnené na základe správnych aktov a povolení krajských pamiatkových úradov vydaných po 15. júni 2010, keď vyhláška č. 253/2010 Z. z. nadobudla účinnosť. Pamiatkový úrad SR zriadil na tento účel subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá bude výskumné dokumentácie posudzovať a hodnotiť a na základe jej posudkov bude Pamiatkový úrad SR vydávať zmienené stanoviská.

 Posudzovať a hodnotiť sa budú výskumné dokumentácie všetkých druhov archeologického výskumu, t. j.

- výskum v súvislosti s obnovou kultúrnej pamiatky alebo úpravou nehnuteľnosti v pamiatkovom území

- záchranný archeologický výskum vrátane záchrany nepredvídaného nálezu

- výskum na vedecké a dokumentačné účely

- výskumy s negatívnym výsledkom nevynímajúc!

Autori posudzovaných výskumných dokumentácií budú prizývaní na zasadania subkomisie.

Výskumnú dokumentáciu je potrebné predložiť v dostatočnom časovom predstihu, najmenej ale 3 týždne pred plánovaným zasadnutím subkomisie. Dokumentácie doručené neskôr sa budú prerokovávať až na nasledujúcom zasadaní subkomisie.

Subkomisia bude tiež posudzovať absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z. a hodnotiť odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Kompetencie KPÚ

-sú ustanovené v §11 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona, na základe ktorého je krajský pamiatkový úrad v prvom stupni vecne a miestne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk. Osobitné oprávnenia a povinnosti zamestnancov KPÚ pri výkone štátneho dohľadu v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) pamiatkového zákona sú uvedené v § 12 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona. KPÚ podľa § 11 ods. 2 písm. b) :

schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré obsahujú princípy ochrany  evidovaných nehnuteľných archeologických nálezov a ochrany predpokladaných archeologických nálezov a nálezísk,

spracováva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pri príslušné orgány štátnej správy a územnej samosprávy,

spolupracuje s nimi v procese spracovávania prípravnej, projektovej, reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a využitie NKP, pamiatkových území a archeologických nálezov a nálezísk.

KPÚ podľa § 11 ods. 2 písm. d) : 

usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk, 

poskytuje im odbornú a metodickú pomoc,

KPÚ podľa § 41 ods. 5 v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy zabezpečuje odbornú konzerváciu, vhodné využitie a prezentáciu nehnuteľných archeologických nálezov a archeologických nálezísk podľa možností v pôvodných nálezových súvislostiach, pričom sprístupnenie nálezísk verejnosti nesmie mať za následok ich poškodenie alebo nadmerné opotrebovanie.

Výkon štátnej správy v oblasti archeológie v druhom stupni

Pamiatkový úrad podľa § 10 ods. 2 písmeno a) a b) zákona metodicky usmerňuje, vyhodnocuje a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany archeologických nálezov a nálezísk. 

Pamiatkový úrad je podľa znenia § 10 ods. 1 zákona druhostupňovým orgánom špecializovanej štátnej správy odvolacím, t.j. správnym orgánom voči rozhodnutiam/záväzným stanoviskám vydaným krajskými úradmi na úseku ochrany pamiatkového fondu na území Slovenskej republiky. 

V prípade, že stavebník alebo ten, kto má výskum vykonať nemôže z objektívnych príčin zabezpečiť na realizáciu archeologického výskumu oprávnenú osobu, predloží podľa znenia § 37 ods. 4 zákona pamiatkový úrad návrh ministerstvu. Ministerstvo určí oprávnenú osobu na vykonanie záchranného archeologického výskumu.

Pamiatkový úrad v pôsobnosti prvostupňového správneho orgánu rozhoduje podľa § 39 ods. 1 zákona „o povinnosti vlastníka strpieť vykonanie výskumu v prípade, že sa vlastník alebo vlastník nehnuteľnosti nedohodne s realizátorom výskumu podľa § 36 až 38 zákona a podmienkach, za ktorých ho možno výskum vykonať“. 

Pamiatkový úrad spolu s krajskými úradmi vykonáva v zmysle § 9 ods. 8 zákona „štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí“. 

Pamiatkový úrad vedie evidencie:

evidenciu právnických osôb oprávnených podľa § 36 ods. 2 zákona vykonávať archeologický výskum,

evidenciu vydaných právoplatných rozhodnutí/záväzných stanovísk/odborných stanovísk o archeologických výskumoch vydaných krajskými úradmi, ktoré zapracováva do celkového územného priemetu ochrany pamiatkového fondu,

evidenciu právoplatných rozhodnutí o záchranných archeologických výskumoch vydaných pamiatkovým úradom do 1. 6. 2009, ktoré zapracováva do celkového územného priemetu ochrany pamiatkového fondu,

aktuálnu evidenciu archeologických nálezov a nálezísk na základe „Centrálnej evidencie archeologických nálezísk SR“, ktorú mu poskytuje archeologický ústav podľa § 41 ods. 2 zákona, pričom túto evidenciu poskytuje krajským úradom, aby ju videli vo svojom územnom obvode,

osobitnú evidenciu hnuteľných a nehnuteľných archeologických nálezov podľa § 40 ods. 7 pamiatkového zákona, ktorá obsahuje  zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov (obec, katastrálne územie, parcelné číslo, zameranie, fotografia, popis, spôsob naloženia, umiestnenie, č. zmluvy) Táto evidencia podľa § 40 ods. 7 „sa uschováva počas 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom s archeologickým nálezom naložil“, avšak vzhľadom na údaje v nej uvedené, PÚ SR usúdil, že uvedená evidencia bude aj po uplynutí 5 rokov, uložená v Archíve  PÚ SR.

Pamiatkový úrad spolupracuje s Archeologickou radou MK SR a poskytuje jej na požiadanie podklady z vedenej evidencie rozhodnutí.

Pamiatkový úrad zahŕňa údaje o archeologických nálezoch a náleziskách do územného priemetu ochrany kultúrnych hodnôt územia. Spracováva údajové karty o archeologickom nálezisku na základe poskytnutých údajov KPÚ z nimi vedenej evidencie  výkonu štátnej správy v oblasti archeológie a na základe zaslaných výskumných dokumentácii po 1.6.2009. Údaje zo zaslaných výskumných dokumentácii spracuje do evidencie  archeologických nálezísk. Po spracovaní tieto výskumné dokumentácie PÚ SR zašle späť na príslušné KPÚ.

Pamiatkový úrad (§ 40 ods. 7) je správcom majetku štátu, ktorými sú hnuteľné a nehnuteľné archeologické nálezy a náleziská, ktorých vlastníctvo alebo správu môže previesť:

bezodplatne vlastníctvo hnuteľných archeologických nálezov len múzeám, zriadených obcou alebo samosprávnym krajom alebo na Národnú banku Slovenska na základe evidencie hnuteľných archeologických nálezov,

správu hnuteľných archeologických nálezov len na múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy alebo Slovenskou akadémiou vied. Hnuteľný archeologický nález uložený v múzeu sa chráni podľa múzejného zákon,

vlastníctvo  nehnuteľných archeologických nálezov len na vlastníka pozemku, obec alebo samosprávny kraj,

správu nehnuteľných archeologických nálezov štátnej rozpočtovej organizácii alebo štátnej príspevkovej organizácií,

prevod vlastníctva a správy sa uskutočňuje na základe zmluvy, ktorej súčasťou je zoznam archeologických nálezov, spolu s ich stručným popisom a fotografickou dokumentáciou, v prípade nehnuteľného nálezu musí byť nález vynesený na katastrálnej mape. 

Archeologický výskum realizovaný univerzitami na Slovensku

V súčasnosti dokážu zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu aj katedry archeológie na slovenských univerzitách, pokiaľ majú osoby zamestnané na týchto katedrách oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu. 

Katedra archeológie - Filozofická fakulta Univerzity Komenského

zabezpečuje realizáciu záchranných  archeologických výskumov, ktoré predpísal územne príslušný Krajský pamiatkový úrad. Katedra archeológie vykonáva všetky druhy archeologického výskumu (napr. predstihový, v súbehu so stavebnými prácami, stály odborný dohľad nad priebehom zemných prác). Výsledky terénnych aktivít sú spracované do podoby Výskumnej dokumentácie – nálezovej správy, a to presne v zmysle Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. a s prihliadnutím k usmerneniam Metodickej pomocnej inštrukcie (oprávnenie pre výkon archeologického výskumu č. MK-3306/2002-400). 

Osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.; Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc; Mgr. Tomáš König, PhD.; Mgr. Andrej Vrtel, PhD.; Mgr. Peter Barta, PhD.

Katedra klasickej archeológie - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

realizuje záchranné terénne výskumy od roku 2003 na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom kultúry SR v súlade so Zákonom o ochrane pamiatkového fondu SR. Študenti klasickej archeológie sú povinní každoročne absolvovať trojtýždňovú prax na terénnom archeologickom výskume. Od roku 2006 majú možnosť získavať zručnosti v teréne a zapájať sa do záchranných archeologických výskumov katedry v Trnave a trnavskom regióne.

Katedra archeológie - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa

je podľa $ 36 ods. 2 a 3. zákona 49/2002 Zb. z. o ochrane pamiatkového fondu zo zákona oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska. Archeologické výskumy realizuje nielen samostatne, ale aj v spoluprácu s Archeologickým ústavom v Nitre. Garantom výskumu je prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc. Katedra organizuje pod záštitou Medzinárodnej vyšehradskej nadácie Letnú školu archeológie na národnej kultúrnej pamiatke Pustý hrad nad Zvolenom. Cieľom projektu letnej školy je zabezpečenie terénnej praxe pre študentov na archeologickom výskume. Účastníci získali manuálne i teoretické znalostí pri výkope a začisťovaní kultúrnych vrstiev, nálezových situácií i nehnuteľných pamiatok - architektúry. Zároveň participovali aj na dokumentačných prácach a v rámci muzeálnych tvorivých dielní v Detve a Banskej Bystrici si vyskúšali prácu zo zbierkovým fondom v múzeu. Zabezpečený mali blok prednášok k histórii Pustého hradu a regiónu a mali možnosť navštíviť aj archeologické pamiatky v regióne Zvolena. Celkovo sa počas projektu v roku 2011 vo Zvolene vystriedalo 58 študentov archeológie zo šiestich krajín (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Belgicko, Francúzsko). Vedúcim výskumu je PhDr. J. Beljak, PhD.

 

Súkromné spoločnosti s oprávnením realizovať archeologický výskum

V súčasnosti pôsobí na základe oprávnenia uskutočňovať archeologický výskum 10  súkromných spoločností:

ACANTHA ARCHEOLOGY, s.r.o.

Spoločnosť pôsobí od roku 2011. Jej zodpovedným pracovníkom je Ing. ERik Pelle.

ACHILLES ARCHAEOLOGY, s.r.o.

Spoločnosť ACHILLES ARCHAEOLOGY, s.r.o. vznikla v septembri 2009 a už v októbri získala oprávnenie Ministerstva kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu. Je to prvá súkromná archeologická spoločnosť založená a vedená profesionálnymi archeológmi. Odborným garantom a hlavným archeológom s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum je v spoločnosti Mgr. Roman Kos, ktorý má za sebou desiatky archeologických výskumov po celom Slovensku (napr. Veľká Čalomija - NKP Pustý kostol, Žilina - polyfunkčný objekt v MPR, Sucháň - kostol ECAV, Spišský Štvrtok - cisterciánsky kláštor, Brhlovce - kaštieľ, Malacky - kaštieľ, Galanta - sídlisko zo strednej doby bronzovej, Bíňa - rotunda). V tíme sú archeológovia s niekoľkoročnými skúsenosťami na archeologických výskumoch doma i v zahraničí (Anglicko, Írsko, Francúzsko, Nemecko), okrem toho externe spolupracuje s niekoľkými ďalšími pracovníkmi s archeologickými, antropologickými, geodetickými, konzervátorskými a reštaurátorskými skúsenosťami. 

ARCHAEOSERVICES, s. r. o.

Spoločnosť vznikla v roku 2009. Jej konateľom a osobou s osobitnou právnou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum je Mgr. Marcus V. G. Comotti.

ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o.

Spoločnosť, ktorá vznikla vznikla v roku 2007 sa zaoberá realizáciou archeologického výskumu a prieskumu v zmysle ustanovení príslušného zákona. Oprávnenou osobou s osobitnou odbornou spôsobnosťou je PhDr. Lýdia Gačková.

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.

je multidisciplinárna konzultačná a projektová spoločnosť ktorá ponúka úplný rozsah archeologických služieb developerskému a stavebnému sektoru. Našimi klientmi sú developeri, stavebné spoločnosti, architekti, miestne úrady, štátne orgány a ministerstvá. ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA zastrešuje tím profesionálov z mnohých oblastí s vynikajúcim portfóliom úspešne zrealizovaných projektov. Zahrňujú hlavne infraštruktúru ako diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty, vodné a kanalizačné projekty, železnice, obchodné centrá, rezidenčné komplexy, priemyselné parky, obnoviteľné zdroje energie a podobne. PhDr. František Žák, PhD. je poverený vedením výskumov.

ARCHEOVÝSKUM, s.r.o.

Spločnosť vznikla v roku 2012, jej konateľom je Mgr. Ľuboslav Záhorec.

ITHAKA BB spol. s r.o.

Spoločnosť, založená v roku 2006 sa orientuje na archeologické výskumy, odborné poradenstvo a manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odbornou prípravou a realizáciou architektonicko – historických výskumov ako aj na publikačnú a vzdelávaciu činnosť. Zamestnáva odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou, ktorá im bola pridelená Ministerstvom kultúry na základe ich pracovných výsledkov a úspechov. Od počiatku vzniku spoločnosti boli hlavnou náplňou práce zamestnancov. Za uplynulé obdobie boli okrem komerčných výskumov, ktoré sa zameriavali na výskum pred novou výstavbou, resp. obnovou objektov, vykonané aj výskumy pre vedecké a dokumentačné účely spojené s obnovou významných národných kultúrnych pamiatok. Okrem samotných archeologických výskumov sa zamestnanci firmy venujú aj poradenstvu a manažmentu v oblasti archeológie. Táto práca pozostáva z obhliadok a vyhodnotení terénu určeného na novú výstavbu, vypracovávania podkladov pre potreby územných a stavebných konaní. Osobou poverenou vykonávať archeologický výskum je Mgr. Erika Hrašková.

PAMARCH, s.r.o.

Zaoberá sa ochranou, rekonštrukciou a revitalizáciou pamiatok, vybavovaním potrebných úradných povolení, realizáciou činností v teréne, ako aj fázou po ukončení terénnych prác. Za odborný výskum zodpovedá Mgr. Róbert Daňo, PhD.

SAHI - Slovenský archeologický a historický inštitút,  o.z.

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI je občianske združenie, ktoré vzniklo dňa 17. 5. 2006. Spája odborných a vedeckých pracovníkov, priaznivcov, podporovateľov a záujemcov o históriu a príbuzné odbory historickej vedy, archeológiu, dejiny umenia, filozofiu a iné vedecké disciplíny. Jeho členmi (riadnymi a čestnými), zamestnancami, a spolupracovníkmi sú mnohí odborníci z oblasti archeológie a histórie, ale aj iných vedných disciplín spoločenského a prírodovedného charakteru. Medzi hlavné ciele SAHI patrí podpora a realizácia rôznych výskumných, kultúrnych a popularizačných projektov, ktoré súvisia s vedeckými odbormi archeológia, história alebo dejiny umenia, ako aj ochrana kultúrnych pamiatok a archeologických nálezov i ďalšie šírenie už dosiahnutých výsledkov a vedeckých poznatkov. Ako subjekt tretieho sektora tiež zastrešuje činnosť odborníkov z rôznych inštitúcií a vedeckých pracovísk doma i v zahraničí. Odborným riaditeľ povereným vykonávať archeologický výskum je Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD. Oddelenie so zameraním na archeológiu, ktoré tvorí súčasť SAHI, sa okrem iného sústreďuje predovšetkým na územie Slovenska, kde realizovalo viacero archeologických výskumov. Aktivity sa v tomto smere zameriavajú predovšetkým na výskum archeologických lokalít od obdobia praveku až po raný stredovek. SAHI sa tiež zaoberá krajinnou archeológiou, ktorá je zameraná na vyhľadávanie a vyhodnocovanie archeologických prameňov bez deštruktívneho zásahu do terénu a prináša tak pre bádateľov dôležité doplňujúce poznatky. Jej dôležitou súčasťou je opis súčasných archeologických a kultúrnych pamiatok v teréne, ktorý slúži na sprístupnenie a popularizáciu archeológie pre širokú verejnosť. Zameranie SAHI však nevylučuje ani iné aktivity z  oblasti archeológie a príbuzných vedných disciplín.

VIA MAGNA, s.r.o.

Súkromná spoločnosť pôsobí od roku 1998. Profesionálne sa venuje skúmaniu, ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva. Medzi jej hlavné aktivity patrí vykonávanie archeologického výskumu a prieskumu, ktoré naša spoločnosť vykonáva na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry. Taktiež zaoberá prípravou publikácií so zameraním na miestnu históriu, organizovanie prednášok a vzdelávacích seminárov v oblasti archeológie a histórie. Digitálnym tematickým mapovaním kultúrnych a historických pamiatok alebo archeologických nálezísk a prírodných znamenitostí. Vedúcim výskumu je Mgr. Milan Horňák, PhD.

Právnické osoby oprávnené vykonávať archeologický výskum

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3