Sloven?ina
English

Autorské práva

 

Prevádzkovateľom internetových stránok archeologiask.sk je spoločnosť ArcheológiaSK s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah webových stránok tohto portálu je jej vlastníctvom, zároveň je oprávnená na jeho používanie.

Podmienky používania internetových stránok archeologiask.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. 

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky archeologiask.sk výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Vzťahuje sa to aj na materiály, ktoré sú určené na stiahnutie a sú dostupné v sekcii Na stiahnutie.

Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto webovej stránke vlastní spoločnosť ArcheologiaSK s.r.o. Všetky tieto materiály sú chránené na základe zákonov o autorských právach.

Pokiaľ to nebolo výslovne zakázané oznámením uvedeným na konkrétnej stránke, môžete kopírovať časti webových stránok, ktoré môžu byť primerane potrebné pre vaše osobné použitie, za predpokladu, že k takejto kópii pripojíte príslušné informácie o vlastníkovi informácií a/alebo obmedzenia zodpovednosti, ktoré sú súčasťou originálu. Takéto kópie je zakázané akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, upravovať, dopĺňať alebo rozširovať bez ohľadu na účel použitia.

Nič, čo je uvedené na týchto stránkach, nesmie byť vykladané ako postúpenie práv, nárokov alebo iných  podielov na obsahu podliehajúcemu autorským právam alebo na licencii umožňujúcej používanie tohto obsahu.

Všetci autori príspevkov uverejnených na stránkach tohto webového portálu vyhlasujú, že sú autormi jednotlivých článkov ako aj fotografií, obrázkov a iných médií, ktoré publikujú. V prípade že nie sú ich autormi, sú povinní uviesť zdroj z ktorého pochádzajú. Ak tak neurobia, môžu sa vystavovať porušovaniu autorských práv a z toho vyplývajúcich trestno-právnych dôsledkov v zmysle zákona.

Všetky materiály v sekcii Na stiahnutie sú publikované s predchádzajúcim súhlasom autorov, alebo sú získané zo zdrojov iných webových stránok, kde sú voľne dostupné a určené na stiahnutie.

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3