Sloven?ina
English

Vedecké spoločnosti

 

Slovenská archeologická spoločnosť

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (ďalej Spoločnosť) je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Združuje približne 320 profesionálnych pracovníkov a záujemcov o archeológiu, ako aj všetkých tých ktorým záleží na ochrane a záchrane archeologických pamiatok. Jej úlohou je podnecovať a rozvíjať vedeckú, výskumnú a vedecko-popularizačnú činnosť v odbore archeológia, pomáhať pri záchrane a ochrane archeologických nálezov a nálezísk, integrovať profesionálnych archeológov a iných záujemcov o túto vednú disciplínu. Svojim členom poskytuje pomoc pri odbornej a vedeckej práci, ochraňuje ich profesionálne záujmy a poskytuje informácie o dianí vo vedeckom odbore. Z toho titulu Spoločnosť usporadúva rôzne vedecké podujatia – kolokviá, semináre, prednášky a popritom rozvíja i vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. Členskú základňu predstavuje skupina riadnych členov, t.zn. pracovníkov v odbore archeológia alebo záujemcov, prijatých na základe odporučenia dvoch členov Spoločnosti. Okrem riadnych členov zastrešuje Spoločnosť aj kolektívnych členov (organizácia alebo združenie) a čestných členov. Členovia majú právo byť informovaní o činnosti Spoločnosti, zúčastňovať sa na jej aktivitách a podávať návrhy na jej ďalšiu činnosť. Po zaplatení členského príspevku dostáva člen zadarmo informačný bulletin Informátor (ročne 1-2 čísla) a pozvánky na všetky podujatia organizované SAS. Povinnosťou každého člena je platiť ročné členské príspevky, dodržiavať platné zákony a smernice súvisiace s ochranou archeologických pamiatok a etiku vedeckého bádania. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti sú Valné zhromaždenie, Výbor a Predsedníctvo výboru. Z organizačnej stránky sa činnosť Spoločnosti uskutočňuje aj v odborných sekciách a komisiách - odborná sekcia História skla. Na zabezpečenie činnosti využíva Spoločnosť členské príspevky a štátne dotácie, o ktoré sa uchádza prostredníctvom Rady vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémii vied. Spoločnosť má vlastnú knižnicu a archív vedeckých a nálezových správ. Každoročne spoločnosť organizuje Zjazd slovenských archeológov, kde sa prezentujú aktuálne výsledky ich výskumov. 

Vznik SAS

Po druhej svetovej vojne sa počet profesionálnych slovenských archeológov, z dnešného pohľadu síce skromný, rozrástol natoľko, že sa aktuálnou úlohou stalo založenie profesijnej platformy. Stalo sa tak 22. 2. 1956 na zakladajúcom zhromaždení Československej spoločnosti archeologickej pri ČSAV (ČSSA) v Libliciach, keď sa dal, podľa vtedajších predpisov, najsamprv schváliť organizačný poriadok novej spoločnosti Ministerstvu vnútra. Na stretnutí bol zvolený prvý ústredný výbor ČSSA v zložení Ján Eisner (predseda), V. Denkstein, J. Dekan (miestopredsedovia), M. Buchvaldek (tajomník), Z. Váňa (hospodár), J. Böhm, J. Břeň, J. Poulík, K. Tihelka, A. Točík (členovia). Ako zástupcovia pre založenie slovenskej pobočky boli ustanovení Š. Janšák a M. Novotná. Členské bolo určené na 10,- Kčs ročne. Slovenská sekcia ČSSA bola ustanovená na valnom zhromaždení v Bratislave dňa 23. 3. 1956. Zhromaždenie otvoril a viedol Ján Dekan. Do spoločnosti sa prihlásilo 36 členov. Za predsedu výboru bol zvolený Š. Janšák, za podpredsedu J. Dekan, za tajomníka M. Novotná, za hospodárku Ľ. Kraskovská a za členov výboru A. Točík, V. Ondrouch, V. Budinský-Krička a J. Pástor. Revízormi sa stali M. Dušek a J. Nettich. Slovenská sekcia obdržala od ČSSA 1000,- Kčs na začatie činnosti. V roku svojho založenia usporiadala slovenská sekcia ČSSA niekoľko akcií. Prvou bola diskusia na tému žiarové pohrebisko z mladšej doby rímskeho cisárstva v Očkove, prednesená na ustanovujúcom valnom zhromaždení T. Kolníkom. Ďalšie stretnutie sa konalo 29. 11. 1956 s prednáškou V. Budinského-Kričku o slovanskom mohylníku v Skalici, treťou akciou bolo slávnostné stretnutie v bratislavskom hoteli Devín (v tej dobe vrchol noblesy a luxusu) pri príležitosti sedemdesiatych narodenín Š. Janšáka. Tlačeným médiom Spoločnosti sa stali "Zprávy ČSSA", vydávané od roku 1957 v Brne. Vedúcim redaktorom bulletinu bol F. Kalousek, zo slovenských archeológov sa stala členkou redakcie M. Novotná. Bulletin dostávali členovia zdarma.

Zoznam členov SAS

Slovenská spelologická spoločnosť

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) je odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Dnes má zhruba 800 členov, ktorí pôsobia v 45 jaskyniarskych skupinách a kluboch po celom Slovensku. Ich hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne, ako aj ďalšie krasové javy. Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti. Nemožno obísť ani celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Pritom svoje mnohostranné aktivity úspešne rozvíjajú nielen doma, ale aj v zahraničí. Napríklad v úzkej spolupráci s členmi Českej speleologickej spoločnosti zaznamenali niekoľko dĺžkových a hĺbkových rekordov v jaskyniach a jaskynných priepastiach v Európe i inde vo svete. Nie bezdôvodne sa Slovenská speleologická spoločnosť stala jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodnej speleologickej únie - UIS. Členovia SSS aktívne spolupracujú s archeológmi pri výskume a prieskume archeologicky pozitívnych jaskýň. Vďaka ich obetavosti bolo zachránených mnoho výnimočných nálezov v ťažko dostupných častiach jaskýň ako napr. unikátny súbor mincí s kostrovými pozostatkami spod Spišského hradu, pamiatky z kultovej Slaninovej jaskyne, či medená plastika vola z Liskovskej jaskyne.
Výbor je výkonným a riadiacim orgánom, ktorý v období medzi zasadaniami predsedníctva riadi život SSS. Výbor sa skladá z predsedu SSS, podpredsedu, tajomníka, ekonóma a najmenej troch členov výboru. Jednotliví členovia sú združení v kluboch. Každoročne sa členovia spoločnosti schádzajú a prezentujú výsledky svojich výskumov na Speleomítingu, ktorý sa tradične uskutočňuje vo Svite.

Slovenská numizmatická spoločnosť

SNS vznikla v roku 1970. Je to dobrovoľná organizácia, ktorá združuje vedeckých pracovníkov, zberateľov, súdnych znalcov, muzeálnych pracovníkov, historikov a archeológov, ktorí sa zaoberajú históriou mincovníctva a meny predovšetkým na našom území. Jej členovia sú združení v 12 regionálnych pobočkách. Viacerí členovia sú zároveň archeológmi, takže dokážu fundovane posúdiť a spracovať numizmatický materiál, ktorý je častou súčasťou archeologických nálezov. V rámci svojej činnosti organizujú aukcie, výstavy, prednášky a exkurzie, pomáhajú však archeológom aj pri odhaľovaní trestnej činnosti v súvislosti s nálezmi pochádzajúcimi z nelegálnych výkopov tzv. detektoristov. Vďaka ich úsiliu sa podarilo zachrániť veľké množstvo depotov mincí, ale aj ojedinelých nálezov, najmä cenných rímskych a keltských razieb.

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3