Sloven?ina
English

O webe

Archeológia je veda o odtajovaní minulosti. Každý archeológ je tak trochu detektív, ktorý z útržkov dávno minulých udalostí skladá na základe archeologických nálezov mozaiku spletitých osudov našich dávnych predkov a pomáha pochopiť ich životné príbehy. Príbehy, ktoré nemôžu rozprávať sami aktéri, pretože ich kosti sú už dávno pochované pod nánosmi stáročí a ich osady prekryli, často niekoľkonásobne,  ďalšie a ďalšie vrstvy osídlenia. Niektoré z týchto príbehov sa nám zachovali v legendách a mýtoch, ktoré sa dedia po generácie, iné zostávajú už navždy tajomstvom minulosti. Práve osudy našich predchodcov sú však v mnohom inšpiratívne a pomáhajú nám pochopiť zložitú cestu, ktorou sa ľudská civilizácia uberala a uberá od svojho vzniku až po súčasnosť. A oprávnene by sme mali myslieť na odkaz, ktorý nám zanechala, pretože ešte nikdy nebolo ľudstvo tak blízko k svojmu vyhynutiu, ako to bolo za posledných sto rokov. Dôsledkom globálnych, ale aj lokálnych  vojen a konfliktov sú nielen tragické reminiscencie v ľudských dušiach, ale často aj zničené kultúrne pamiatky a vzácne svedectvá minulosti, neraz nenávratne stratené. Prístup modernej civilizácie k životnému prostrediu má za následok trvalú a definitívnu premenu krajiny, ktorá sa pozvoľna začala už príchodom neolitického človeka a smeruje k vážnemu kolapsu našej „naturae mater“.

Doby kedy ľudstvo vedelo s obrovským citom zaobchádzať s prírodou a žilo s ňou v symbióze sú nenávratne preč. Naši múdri predkovia vedeli naplno využiť jej bohatstvo, ale nemrhali s ním a prírodu uctievali ako svoju skutočnú Veľkú Matku. Zrejme nikdy by sme sa o tom nedozvedeli, keby nebolo archeológie a archeológov. Keby nebolo obetavých a zanietených vedcov, ktorí neraz v mimoriadne náročných terénnych, ale aj ekonomických podmienkach, obetujú svoj čas a s obrovským nasadením zachraňujú naše kultúrne dedičstvo. Aj vytvorením tohto webového portálu by sme im spoločne chceli vzdať úctu a výsledky ich práce predstaviť širokej verejnosti. Popri množstve záchranných akcií a (bohužiaľ), aj kope administratívnych obštrukcií zo strany nedokonalej legislatívy a „horlivých úradníkov“, akosi nezostáva čas na prezentáciu ich objavov a nálezov širokej verejnosti. Hoci každoročne sa realizuje mnoho terénnych akcií, v bežnej tlači nedostávajú patričný priestor, ktorý by si zaslúžili, napriek ich atraktívnosti a vysokému spoločenskému prínosu.

Veda nikdy nebýva pre nazasvätených obzvlášť príťažlivá. Pokiaľ sa výsledky prezentujú v konečnej podobe, prejde neraz aj niekoľko rokov náročných konzervačných prác, porovnávania, laboratórnych analýz. Na Slovensku, žiaľ, chýbajú na trhu populárno-vedecké publikácie, ktoré by priblížili dostupnej verejnosti atraktívnym spôsobom tie najvýznamnejšie náleziská, objavy a poklady našej minulosti. Vysokoškolskí pedagógovia sa sťažujú, že študenti sa nemajú z čoho učiť, prakticky neexistujú skriptá pre obdobie pravekej a stredovekej histórie z pohľadu materiálnej kultúry. Graficky pútavých, aj keď obsahovo veľmi povrchných publikácií o Egypte, alebo o mayských pyramídach sú desiatky. Nájsť však fundované informácie o našej „slovenskej Tróji“ – opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Nitrianskom Hrádku, alebo o kniežacej mohyle z doby bronzovej v Očkove, je v kníhkupectve takmer nemožné. A územie našej republiky je pritom jedno z najvýznamnejších pravekých aj protohistorických teritórií, ktoré v minulosti participovalo na kultúrnom vývoji celej Európy. Žiaľ, dnešný občan Slovenska o tom takmer nevie nič. Sme jeden z mála národov, ktorý akoby sa ešte stále nevedel s hrdosťou pochváliť so svojim mimoriadnym kultúrnym bohatstvom.

A toto je ďalší dôvod, ktorý viedol k tomuto projektu. Jeho cieľom je poskytnúť priestor tým, ktorý sa bezprostredne podieľajú na tvorbe archeologickej vedy, odborným a terénnym pracovníkom, vysokoškolským učiteľom aj zástupcom jednotlivých archeologických inštitúcií či múzeí. Okrem aktuálne realizovaných terénnych akcií, chceme prezentovať aj výsledky starších a nikdy nepublikovaných výskumov, súhrnné práce o jednotlivých obdobiach a čiastkových problémoch, celej škále pomocných vedeckých odborov, ktoré pomáhajú archeológom „odhaľovať páchateľa“ udalostí dávno minulých. Nemáme ambíciu byť sucho vedeckým nosičom, chceme zatraktívniť tento vedný odbor širokej verejnosti, od študentov cez učiteľov, vedeckých pracovníkov až po amatérskych nadšencov a každého, koho táto téma zaujíma. Nechceme rozdeľovať ľudí na tábory tých „zlých chlapcov, ktorí vám rozkopávajú stavenisko a záhradu“ a obetí, ktoré to musia na vlastné náklady znášať. Chceme ľudí spájať cez prizmu pútavej a multispektrálnej histórie, ktorá by nás mohla v mnohom obohatiť.

Súčasťou nášho portálu budú aj články a publikácie, ktoré sa budú týkať archeológie a bude možné si ich po registrácii stiahnuť. Pripravujeme aj podklady, ktoré budú môcť využiť učitelia vo vzdelávacom procese. Pre deti bude určená sekcia, kde sa hravou a pútavou formou oboznámia s najvýznamnejšími udalosťami našich najstarších dejín. Vyhodnocovať budeme každoročne aj najvýznamnejší archeologický nález a najzaujímavejšiu publikáciu. Kópie tých najkrajších archeologických nálezov pochádzajúcich zo Slovenska budú dostupné v našom eShope. A nechceme zostať len pri virtuálnom formáte. Periodicky bude vychádzať náš časopis vo forme špeciálu, ktorý sa bude orientovať na populárne spracovanie tematických okruhov z mnohých oblastí archeológie.

Sme presvedčení, že toto všetko prinesie úplne nový rozmer do spolupráce verejnosti s archeológmi a pomôže spoločne uvedomiť si cenu nášho historického dedičstva, ktoré je potrebné konečne s veľkou vážnosťou začať chrániť. Sme zaviazaní urobiť to z úcty k našim predkom a z povinnosti ku našim potomkom.

Copyright © ArcheologiaSK 2019 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3