Sloven?ina
English

Archeologický výskum

Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky.

Archeologický nález je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946. 

Správcom archeologického nálezu je:

PÚ SR od prijatia výskumnej dokumentácie prostredníctvom príslušného KPÚ, archeologický ústav od nájdenia archeologického nálezu, počas výskumu ním vykonávaným, múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy od nájdenia archeologického nálezu, počas výskumu ním vykonávaným alebo od prijatia správcovstva na základe zmluvy medzi ním a PÚ SR. 

Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach, ktoré môže byť vyhlásené podľa ustanovení § 15 pamiatkového zákona za NKP a podľa ustanovenia § 40 ods. 6  za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. 

Centrálnu evidenciu archeologických nálezísk (CEANS) vedie Archeologický ústav SAV v Nitre, ktorý ju. poskytuje Pamiatkovému úradu SR, ktorý túto evidenciu vedie ako podklad pre výkon štátnej správy a  poskytuje ju príslušným krajským pamiatkový m úradom, aby ju viedli vo svojom územnom obvode. 

Ako ohlásiť archeologický nález?

Ak sa archeologický nález nájde počas stavby, je stavebník alebo organizácia zabezpečujúca stavbu povinná tento nález najneskôr na druhý pracovný deň oznámiť stavebnému úradu a krajskému pamiatkovému úradu. Do príchodu archeológa krajského pamiatkového úradu alebo osoby ním poverenej je nutné zastaviť práce a nález, ochrániť pred poškodením a  ponechať ho bez zmeny do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Ak sa nález našiel náhodne v lese, na poli a podobne, ale bez použitia detektora, nálezca je povinný nález oznámiť priamo alebo prostredníctvom obce príslušnému krajskému pamiatkovému úradu najneskôr na druhý pracovný deň. Dôležité je presné miesto nálezu. 

Informácia  o podmienkach vyplatenia  nálezného podľa zákona

 Pamiatkový úrad SR vyplatí nálezné do výšky 100 % hodnoty nálezu, ktorá sa určí znaleckým posudkom. Nálezca má takisto právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu. V zmysle § 40 ods. 11 zákona „Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné, ktoré sa rovná hodnote materiálu, ak je nález vyhotovený z drahých kovov alebo z iných cenných materiálov, v ostatných prípadoch nálezné v sume, až do 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom“. Poskytnutie nálezného nálezcovi  predpokladá, že všetky náležitosti pamiatkového zákona boli splnené, t. j. nález bol riadne nahlásený KPÚ, nález nebol nájdený na nepovolenom výskume alebo pomocou detektora, sú známe identifikačné údaje nálezcu a nálezca riadne požiadal o vyplatenie nálezného. Pamiatkový úrad následne po vyhodnotení všetkých podkladov požiada o spracovanie znaleckého posudku.

Pamiatkový úrad v súvislosti so spracovaním posudku vydáva rozhodnutie podľa § 36 správneho poriadku o ustanovení za znalca.

Pamiatkový úrad poskytuje náhradu výdavkov nálezcovi, v súvislosti s o hlásením a ochranou nálezu. Nálezca aj prostredníctvom KPÚ musí predložiť doklad o výdavkoch spojených  s vyššie uvedeným.

Podmienky vyplatenia nálezného: 

nález sa našiel mimo povoleného výskumu pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby(§ 40, ods. 1 a 2 pamiatkového zákona), t. j. ide o nepredvídaný nález, nález nebol objavený pri nepovolenej činnosti, t. j. pri nepovolenom výskume a výkope na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území, archeologickom náleze a archeologickom nálezisku, ani pri nepovolenom zbere a premiestňovaní hnuteľných archeologických nálezov, nebol neoprávnene držaný a ani vyhľadaný pomocou detekčného zariadenia, nálezca ohlásil nález príslušnému krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce, resp. múzea najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení nález,. Tento nález, ktorý sa našiel počas stavby, ohlásil stavebník alebo organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce podľa stavebného zákona, ihneď stavebnému úradu a  príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a krajský pamiatkový úrad  alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba vykonala obhliadku nálezu, nálezca ponechal nález bez zmeny najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia, pričom nálezca vykonal všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu, nálezca uplatní svoj nárok na nálezné v zápisnici krajského pamiatkového úradu  s uvedením svojich osobných údajov.

Prevod archeologických nálezov

Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. (§ 40 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu). Pamiatkový úrad SR je správcom archeologických nálezov, ktoré boli nájdené inou oprávnenou osobou ako Archeologickým ústavom SAV alebo múzeom zriadeným ústredným orgánom štátnej správy, od prijatia výskumnej dokumentácie krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález nájdený pri archeologickom výskume je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do prevodu správy alebo vlastníctva tohto nálezu (§ 39 ods. 10 pamiatkového zákona). O prevod správy alebo vlastníctva archeologických nálezov musí oprávnená osoba písomne požiadať Pamiatkový úrad SR, ak je výskum riadne ukončený a odovzdaná výskumná dokumentácia na príslušnom krajskom pamiatkovom úrade.

Archeologický výskum

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na: vyhľadávanie, zber, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, záchranu archeologických hnuteľných nálezov a archeologických nehnuteľných nálezov a nálezísk, pričom táto činnosť sa realizuje: na povrchu zeme, v zemi  a pod vodou.

Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia realizovaná oprávnenými právnickými osobami sa nepovažuje za nepovolený výskum.

O vykonaní archeologického výskumu rozhoduje výlučne príslušný krajský pamiatkový úrad.

Archeologický výskum môže vykonať len právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb, z ktorých najmenej jedna je v  pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Archeologický výskum je oprávnený vykonávať archeologický ústav; iná oprávnená právnická osoba prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou, udelenou ministerstvom, iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom.

Výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov a vykonané opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu.

Záchranný výskum je ako predstihovým opatrením vykonávaným na záchranu archeologických a iných historických nálezov predpokladaných v zemi, pod vodou a v hmote stavby pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov.

Financovanie výskumu podľa § 38 pamiatkového zákona:

znáša vlastník NKP alebo stavebník, 

výskum na stavbách vo verejnom záujme môžu byť uhradený zo štátneho rozpočtu, 

výskum na vedecké s dokumentačné účely si hradí ten, v koho záujme je vykonaný.

Dokladom o vykonaní archeologického výskumu je výskumná dokumentácia: 

 

Výskumná dokumentácia je:

dokladom o skutočne vykonaných prácach počas výskumu, 

spracovaním zistených odborných poznatkoch počas výskumu 

podkladom pre prípravu zámeru obnovy a projektovej dokumentácie obnovy NKP 

podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP 

podkladom pre vykonanie úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom. území 

podkladom pre záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi alebo pod vodou, kde sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ich ohrozenie 

podkladom pre záchranu historických nálezov predpokladaných v hmote stavby, kde sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt 

podkladom na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkového územia 

podkladom pre vedenie evidencie archeologických nálezísk 

podkladom pre vedenie evidencie  majetku štátu

Zákony upravujúce povinnosti stavebníka ohľadne archeologického výskumu

zakon_uzemne_planovanie.pdf

Zákon 109/1998 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

zakon_479_2005.pdf

Zákon 479/2005 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3