Sloven?ina
English

Rím a sťahovanie národov

Nedávny nález kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec nás upozornil na dôležitú skutočnosť, že aj odľahlejšie oblasti barbarika, vzdialené od centier boli na sklonku antiky výrazne ovplyvnené  neskoroantickou kultúrou. Bohatstvo nálezov z tohto obdobia je dôkazom, že aj na severnom a východnom Slovensku žila germánska nobilita prezentujúca okázalý životný štýl, ktorá obľubovala prestížne predmety a luxusný tovar rímskej proveniencie.... viac >>

06.09.2015

Územie Spiša zohrávalo vo včasnohistorickom období dôležité postavenie vo vývoji Západných Karpát. Zásluhu na tom malo najmä rudné bohatstvo Spišsko-gemerského rudohoria a tiež dôležité komunikačné spojenie, smerujúce pozdĺž povodia rieky Poprad na sever za opačný hrebeň Karpát. Napriek vysokej nadmorskej výške boli dôležitým osídľovacím faktorom príhodné pedologické a klimatické pomery v krajine, vklinenej medzi Vysoké Tatry a Slovenský raj.... viac >>

13.05.2014

Práve v týchto dňoch dorazila na Slovensko časť mobiliára z kniežacej hrobky v Poprade-Matejovciach. Viac ako 1500 ročná nekropola skrýva ešte množstvo tajomstiev, ktoré už niekoľko rokov odhaľuje medzinárodný vedecký tím. Kto vlastne bol onen veľmož, ktorý bol pochovaný v tejto honosnej podzemnej krypte? viac >>

28.01.2013
Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3