Sloven?ina
English

Možnosti štúdia archeológie

V súčasnosti je možné študovať archeológiu na týchto univerzitách na Slovensku:

Katedra archeológie UK Filozofickej fakulty v Bratislave

archeologia.fphil.uniba.sk

Katedra zabezpečuje odbornú výchovu a prax študentov v oblasti archeológie a klasickej archeológie odbornými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi v problematike praveku, stredoveku a novoveku a klasickej archeológie. Výučba je zameraná na poznanie materiálnej a duchovnej kultúry vo všetkých dejinných obdobiach a je doplnená povinnou terénnou praxou a všetkým čo s tým súvisí. Okrem interných pracovníkov sa na výučbe, v rámci výberových prednášok a seminárov, zúčastňujú aj externisti z viacerých slovenských a zahraničných odborných inštitúcií. Študenti si počas štúdia môžu voliť predmety aj na iných katedrách Filozofickej fakulty (katedra slovenských dejín, katedra všeobecných dejín; dejín umenia; klasickej filológie atď.), resp. na ďalších fakultách Univerzity (Prírodovedecká fakulta). Od roku 1999/2000 sa otvára len jednoodborové magisterské štúdium archeológie, resp. klasickej archeológie. Od roku 2005/2006 sa začal realizovať nový systém bakalárskeho (1. stupeň) a magisterského (2. stupeň) štúdia. V akad. roku 2008/2009 bol otvorený prvý ročník nového magisterského stupňa (pôvodne štvrtý ročník), do ktorého nastúpili úspešní absolventi bakalárskeho štúdia.

Katedra klasickej archeológie FF Trnavskej univerzity v Trnave

klasarch.truni.sk

Klasická archeológia vznikla na Slovensku bez predchádzajúcej tradície, ako celkom nový študijný odbor, akreditovaný v roku 1997. Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave bola dlhšiu dobu jedinou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou štúdium v tomto odbore. V rokoch 1997-2006 prebiehalo magisterské dvojodborové štúdium v kombinácii s históriou, dejinami umenia a kultúry alebo s klasickými jazykmi. V akademickom roku 2002/2003 sa otvorilo jednoodborové kreditové štúdium. Od akademického roku 2005/2006 je zavedené jednoodborové kreditové bakalárske a magisterské štúdium. V akademickom roku 2006/2007 sa otvorilo jednoodborové kreditové denné doktorandské štúdium. Od akademického roku 2007/2008 je zavedené jednoodborové kreditové externé doktorandské štúdium. Katedra v súčasnosti zabezpečuje jednoodborové kreditové bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v odbore klasická archeológia. Výučba sa zameriava na umenie, dejiny, kultúru a archeológiu antického Grécka, Ríma a rímskych provincií. Zahŕňa aj egejskú dobu bronzovú (minojská a mykénska civilizácia), dejiny staroveku (Egypt a Blízky Východ) a archeológiu okrajových oblastí antického sveta (Skýti, Kelti, Trákovia, Kimerijci, Germáni). Súčasťou študijného programu sú kurzy klasickej gréčtiny a latinčiny, ako aj súčasných svetových jazykov.  Špecifikom štúdia je komparácia vývoja pravekej Európy s vyspelými civilizáciami v egejskej oblasti. Cieľom je poukázať na vzájomné vzťahy a vplyv antického Grécka a Ríma na historický vývoj v barbariku. Osobitný dôraz sa kladie na podunajské provincie. Absolvent štúdia klasickej archeológie je pripravený na zvládnutie teoretických a praktických úloh. Je schopný na profesionálnej úrovni realizovať terénne archeologické výskumy, používať progresívne techniky a metódy. Odkryté objekty a nálezy dokáže analyzovať a interpretovať v širšom kontexte. Pre širšiu medzinárodnú spoluprácu a získavanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií je nevyhnutná znalosť najmenej dvoch svetových jazykov. Absolventi sa môžu uplatniť vo vedeckých, kultúrno-vzdelávacích a osvetových inštitúciách. Môžu pôsobiť na univerzitných pracoviskách i vo vedeckých ústavoch zameraných na klasickú archeológiu, všeobecnú archeológiu, dejiny umenia starovekých civilizácií, dejín starovekej histórie. Môžu sa uplatniť v umeleckých galériách (pre staré umenie), múzeách a pamiatkových úradoch. Orientácia odboru umožňuje uplatnenie aj na iných pracoviskách, ktoré si vyžadujú humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie, rozhlasu), ako aj v komerčnej sfére (cestovné kancelárie a pod.)

Katedra archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

www.karch.ff.ukf.sk

Študijný odbor archeológia sa z podnetu vedenia školy a Archeologického ústavu SAV začal vyučovať od r. 1992 na katedre histórie vtedajšej Vysokej škole pedagogickej. Výučba archeológie na bakalárskom stupni bola akreditovaná v r. 1994 a v roku 1996 výučba na magisterskom stupni a priznaná spôsobilosť rigorózneho pokračovania, doktorandského štúdia, habilitácií a inaugurácie. Do r. 1994 pôsobila na katedre histórie jediná stála pracovníčka s archeologickým vzdelaním a výučbu zabezpečovali externí prednášatelia z Archeologického ústavu SAV v Nitre. V zimnom semestri 1994 boli prijatí do stáleho pracovného pomeru ďalší pracovníci a na Katedre histórie utvorili dve oddelenia – histórie a archeológie. V  decembri 1996 sa z oddelenia konštituovala samostatná katedra archeológie. V roku 2004 bolo vytvorené oddelenie muzeológie a katedra bola premenovaná na katedru archeológie a muzeológie. Nakoľko sa v roku 2006 oddelenie muzeológie osamostatnilo, existuje katedra archeológie samostatne. Katedra zabezpečuje výučbu v odbore praveká, predhistorická, včasnostredoveká a enviromentálna archeológia. Výučba sa realizuje ako interné bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Absolventi sa môžu uplatniť ako vedeckí a odborní pracovníci vo výskumných ústavoch, múzeách, na osvetových pracoviskách i v štátnej správe. Tematické a obsahové zameranie výučby archeológie vychádza z geografickej polohy Slovenska, ktoré v praveku a vo včasnej dobe dejinnej bolo súčasťou kultúrneho systému Karpatskej kotliny a zároveň križovatkou medzi východnou a juhovýchodnou Európu a ostatnou časťou strednej a západnej Európy. S tým súvisí aj akcentovanie problematiky kultúrnych vplyvov, vzťahov a interakcií v danom priestore. Súčasný stav archeologického bádania na Slovensku posúva do popredia spracovanie sídliskovej problematiky. Preto sa venuje pozornosť aj riešeniu rôznych environmentálnych, ekonomických, demografických a iných otázok. Katedra nadviazala kontakty a spolupracuje aj s viacerými domácimi i zahraničnými inštitúciami, múzeami doma i v zahraničí, katedrami archeológie. Počas štúdia získa poslucháč prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a osvojí si základy interdisciplinárnej spolupráce (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, numizmatika atď.) a práce s výpočtovou technikou. V oblasti poznania archeologických prameňov sa musí naučiť orientovať sa v ich základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a získať potrebný prehľad v odbornej literatúre. Oboznámi sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Osvojí si základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. So znalosťou základov metodiky archeologického bádania je spôsobilý analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislostí historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy. Absolventi študijného odboru môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedecko-výskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe a v iných organizáciách propagujúcich, príp. sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo. Môžu sa tiež uplatniť ako pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou. Katedra má akreditované magisterské jednoodborové štúdium archeológie s právom rigorózneho pokračovania a doktorandského štúdia. Štúdium archeológie je trojstupňové – bakalárske, magisterské a doktorandské. Podmienky na postup do jednotlivých stupňov vymedzuje študijný poriadok FF UKF doplnený o špecifiká študijného programu odboru.

Charakteristika absolventa odboru

Štúdium archeológie v Čechách a na Slovensku

Kartotéka typových pozícií - archeológ

 

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3